vendredi 25 mai 2012

أ لـــبــــو م صـــو ر

زوجة متبرجة تمشي الهو ينا يتبعها بكل خضوع زوج لا يمت للر جو لة بصفة

تصرخ في و جهه لأ تفه الأ سبا ب, هو فقط يد فع نفقا تها التي لجيبه نا سفة

mardi 22 mai 2012

سـحـر ا لـــجـــا ذ بـيـة


 ا ذ ا سـأ لـتـمــو نــي عـن مـعـنـى ا لـجـا ذ بـيـة  , فــأ نــا سـأ جـيـبـكـم كــا لــتــا لــي                                      

ا لـجـا ذ بـيـة هـي أ ن تـنـجـذ ب مـن مـنـظـر طـبـيـعـي خـلا ب

كـسـهـو ل خـضـر ا ء و أ و د يــة  فـيـهـا ا لــمــيــا ه تــنــســا ب

mercredi 25 avril 2012

يـو مـيـا ت عــا شــق مــهــز و م

أ نـا حـطـا م ...... أ نـا خـر ا ب                أ نـا و هــم ...... أ نـا سـر ا ب


أ نـا آ ثـا ر  ...... أ نـا بـقـا يـا                 أ نـا عـد م ....... أ نـا نـهـا يـة


samedi 21 avril 2012

لـــمــــن ؟

لمن تؤ ذ ن المآ ذ ن ....و لمن تـُـقـر ع ا لأ جــر ا س  ؟في زمن أ صــبحت الــد يـا نـا ت لا تـعـني  شــيــئـاً  للـنـا س


vendredi 9 mars 2012

نـــو ســطــــا لـــجـــيــــاتــلــو ث مـن شـكـل ثــا نـي عـَـمَّ كــل أ طــر ا ف  ا لــحــيــا ة

يــُـطـل عـلـيـنـا  ر غــمــاً عــنــا مــن كــل ا لــقــنــو ا ت

mercredi 16 novembre 2011

أ لـــز ا يـــمـــر

مش فا كر ة , مش فا كر ة حبك ......أ نا حبيتك ا متى ؟


 
قو لي من فضلك , دا حصل فين و ا ز ا ي ؟..... متؤ كد ا نت ؟
samedi 25 juin 2011

XXL حـب مـقـا س
لـم أ ر ى فــي حـيـا تـي مـثـل حـب حـبـيـبـتـي إ لـيَّ

نـمـو د ج في الإ خـلا ص  و الـو فـاء و الـتـضـحـيـة

samedi 18 juin 2011

ا ر جـــعـــي
أ  تــو سل إ لــيــك ا ر جـعـي , مـن فـضـلـك  ا ر جـعـي

إ نـي ا شـتـقـت إ لـيـك , إ نـي بـأ مـس ا لـحـا جـة إ لـيـك  ا رجـعـي

jeudi 5 mai 2011

ا لــحــب ا لــمــمــنــو ع


أ نا ...إ نــســا ن بــســيــط عــا يــش  فــي حـــا لــي
هي...نـجـمـة كـبـيـر ة تـسـطـع فـي ا لـعـلا لـــي

samedi 26 mars 2011

ا لــــعــد ا لــــعــــكـــســيوا حد و عشرو ن . . . . . لأ ول مــر ة عـيـنـي  تـقـع عـلـيـكِ  و عـقـلـي بـجــمــا لــك  ا نـبـهـر

 عـشـر و ن . . . . . . . .و بد و ن شعور و جدت نفسي أ لا حقك في كل مكا ن و كل مـمـر